Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND
NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENING

STADGAR
FÖR
LIDA VATTENSKIDKLUBB
(INITIALER: LVSK)

FASTSTÄLLDA AV ÅRSMÖTE
DEN 27 APRIL 1981

STADGAR
FÖR LIDA VATTENSKIDKLUBB
STIFTAD DEN 10 DECEMBER 1967

Idrottens mål och inriktning

Definition
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Botkyrka kommun.

Medlemskap

§ 1
Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.
Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

§ 3
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem

§ 4
Medlem
¨ har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
¨har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,
¨skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen,
¨ har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§ 5
Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Styrelsen

§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att
· tillse att för föreningen bindande regler iakttas;
· verkställa av Årsmötet fattade beslut;
· planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
· ansvara för och förvalta föreningens medel; och
· förbereda Årsmötet.

§ 8
Styrelsen består av ordförande och 4 övriga ledamöter, jämte 2 suppleanter.

§ 9
Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

§ 10
Föreningens firma tecknas av Styrelsen.

§ 11
Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Verksamhets- och räkenskapsår m.m.

§ 13
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

Revision

§ 14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

Möten
Ordinarie möten

§ 19
Med föreningen hålls Årsmöte under perioden januari till mars och möten 2 gånger årligen.
Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast 3 veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dyl.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§ 20
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.
Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 21
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 22
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
· Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
· Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
· Fastställande av dagordningen.
· Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
· Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
· Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
· Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
· Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
· Fastställande av medlemsavgifter.
· Val av
a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år;
b) övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år;
d) revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta;
· Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte

§ 23
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dyl.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 24
Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

Beslut, omröstning

§ 25
Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Med undantag för de i 26 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet ( se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor m.m.

§ 26
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

§ 27
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§ 28
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Uppdaterad: 24 MAR 2018 15:14 Skribent: Amanda Stenberg

Postadress:
Lida VSK - Vattenskidor och Wakeboard
Rådstuguvägen
14135 Huddinge

Besöksadress:
Lida Friluftsgård, Lida Friluftsgård
14621 Tullinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info